NAŠE PROJEKTY

Odklon od skládkování

  • Napomáháme jednotlivým regionům v odklonu od skládkování, neboť jsme přesvědčeni, že energetické využití zbytkových a materiálově nevyužitelných odpadů je jediné ekologicky vhodné řešení.
  • Využíváme proto služeb moderních zařízení k energetickému využívání odpadu (ZEVO), která při dodržování přísných ekologických limitů přeměňují energetický potenciál zbytkových odpadů na teplo a elektřinu.
  • Není nám jedno, jak společnost působí na životní prostředí a jaký ekologický dopad bude mít naše současné chování pro budoucí generace.
  • Víme, že primární zdroje surovin nejsou nevyčerpatelné. Proto je důležité a dává smysl odpady dále využívat ať už materiálově nebo energeticky a neukládat je bezúčelně na skládky.

Proč nepodporujeme skládkování?

Na území České republiky je stále velké množství provozovaných skládek odpadu, prostřednictvím kterých dochází k ukládání velkých objemů obtížného a nebezpečného odpadu.

 

Neustálým navyšováním skládkovacích kapacit dochází ke zbytečnému znečišťování krajiny, které je pouze časovanou ekologickou bombou pro příští generace.

 

Zakládání skládek je problematické a dochází tím ke znehodnocení velkých zemědělských ploch.

Odpad ukládaný na skládce podléhá hnilobným a kvasným procesům, což způsobuje množení virů, bakterií a dalších škodlivin.

 

Nepropustná fólie na dně skládky může začít postupem času degradovat, což by vedlo k prosakování škodlivin do půdy.

 

Vzhledem k technologii ukládání odpadů na skládky není možno plně garantovat to, aby nedocházelo k úletu lehkých částí odpadu. Okolí skládek se tak často stává velmi nevzhledným.

 

Trendem Evropské unie je omezování skládkování a využívání energetického potenciálu odpadu. V některých státech EU už je skládkování zakázáno.

 

Všechny námi realizované projekty ctí zásadu neskládkovat využitelný odpad.

Proč ZEVO?

Zařízení k energetickému využívání odpadu (ZEVO) je v porovnání s ukládáním odpadů na skládky ekologičtější a ekonomicky výhodnější variantou. V hierarchii nakládání s odpady se energetické využití odpadů nachází ve spodní části pyramidy. Nejedná se proto o hlavní prostředek k odstraňování komunálních odpadů. Využití ZEVO je v souladu s národní i evropskou legislativou v odpadovém hospodářství. Základní myšlenkou je, aby byla energeticky využívána pouze ta část odpadu, kterou nelze zpracovat a využít jiným způsobem. ZEVO nevylučuje recyklaci, protože i po vytřídění recyklovatelných složek zbývá v odpadu stále velké množství spalitelných složek.

Jak funguje ZEVO?

Energetické využití odpadů spočívá v účelném zužitkování uvolněné tepelné energie ze spalování odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie. Palivem pro zařízení k energetickému využití odpadu (ZEVO) je jinak nevyužitelný směsný komunální odpad. Po vzplanutí ve spalovací komoře kotle hoří odpad sám bez dalšího přídavného paliva. Takto vyrobená energie tím šetří zdroje fosilních paliv. Pro dostatečnou destrukci všech organických složek je legislativně stanovena minimální teplota spalování a délka hoření při této teplotě.

Produktem po spálení odpadu je škvára, ze které jsou vyseparovány železné a barevné kovy, které lze použít jako druhotné suroviny.

 

Na spalování odpadů jsou kladeny velmi přísné emisní limity. Aby byly tyto emisní limity dodrženy, musí spaliny procházet několikastupňovým procesem čištění. Jedná se o redukci oxidů dusíku, zachycení popílku, dioxinů a čištění anorganických složek spalin. Vyčištěné spaliny, jejichž složení je kontinuálně monitorováno a vyhodnocováno, jsou do ovzduší odváděny komínem.

 

Moderní spalovny odpadu patří mezi nejmenší znečišťovatele životního prostředí a nejkvalitnější tepelné zdroje.

ZEVO v České republice

V České republice se nachází následující 4 zařízení k energetickému využití odpadu.

  • ZEVO Malešice
  • ZEVO SAKO Brno
  • TERMIZO Liberec
  • ZEVO Plzeň

V Čechách jsou zařízení umístěna v Praze, Liberci a v Chotíkově u Plzně. V Praze ZEVO provozuje společnost Pražské služby, a.s. Zařízení je osazeno 4 kotli, jejichž roční kapacita je 310 tis. tun odpadu. Akciová společnost TERMIZO provozuje spalovnu odpadu v Liberci od roku 1999, kdy byla uvedena do provozu. K dispozici má jednu technologickou linku, kde za rok průměrně využije 96 tis. tun odpadu. ZEVO Plzeň je nejnovějším zařízením, které bylo v roce 2019 zkolaudováno a následně přešlo na běžný provoz. Provozovatelem je Plzeňská teplárenská, a.s. Projektovaná kapacita kotle činí 95 tis. tun odpadu za rok.


Zbývající čtvrté zařízení se nachází v Brně. V jediném zařízení na Moravě zajišťuje provoz společnost SAKO Brno, a.s. V současné době má k dispozici dva spalovenské kotle, kde je ročně energeticky využito okolo 240 tis. tun odpadu.


V případě plného provozu všech ZEVO se celková roční kapacita zařízení pohybuje okolo 740 tis. tun odpadu, který může být energeticky využit.

Back to top: